Mistra Carbon Exit
Gothenburgcity.jpg

Om Oss

Mistra Carbon Exit

 

"Mistra Carbon Exit identifierar och analyserar de tekniska, ekonomiska och politiska möjligheterna och utmaningarna som Sverige står inför när målet om utsläpp av netto noll växthusgaser till år 2045 ska nås."

Vår utgångspunkt

Parisavtalet och Sveriges klimatmål om nollutsläpp 2045.

Vi fokuserar på

 • Transformativa förändringar - nödvändiga för att nå nollutsläpp
  Förutom stegvisa förändringar, såsom ökad energieffektivitet, kommer det att krävas nya hållbara lösningar för byggsektorn, ersättning av kol för gas och andra större transformativa förändringar om vi vill nå målet med nollutsläpp. Dessa förändringar innefattar nya industriella processer för utveckling av basmaterial, nya mobilitetssystem och alternativa energikällor.
   
 • Från basmaterial till produkter och tjänster - fokus på hela försörjningskedjan
  Genom att fokusera på försörjningskedjor, snarare än enskilda ekonomiska sektorer, kommer vi att kunna identifiera viktiga utmaningar och  möjligheter från primärproduktion av material till slutliga slutanvändningar. 
   
 • Byggnader, transportinfrastruktur och transport, inklusive energibärare och basmaterial
  Dessa utvalda försörjningskedjor gör att vi kan fånga in minst 75 procent av Sveriges CO2-utsläpp.
   
 • Tvärvetenskaplig forskning; teknik, politik och styrning, beteende och marknader
  Socio-tekniska omvandlingar mot ett fossilfritt samhälle medför stora och varaktiga systemiska förändringar och involverar ofta sociala, kulturella, tekniska, politiska, ekonomiska och miljömässiga processer.
   
 • Fallstudier - nära samarbete med slutanvändare. Stöds av akademiska arbetspaket
  Syftet med fallstudierna är att ge konkreta exempel kring vilka branschen och forskningsgrupperna kan mötas och utbyta kunskaper och erfarenheter och ge beslutsunderlag och ny kunskap till beslutsfattare. Transformativa lösningar för byggnader, transportinfrastruktur och transport kommer att identifieras i nära samarbete med industrin. Genom detta samarbete kan möjligheter och hinder identifieras och visa vägen inför strategiska val. Kritiska frågor analyseras sedan i de akademiska arbetspaketen ur ett teknisk, ekonomisk, politisk och beteendemässig synvinkel.

Vad vi gör    

 • Vi kommer att identifiera och analysera de tekniska, ekonomiska och politiska möjligheterna och utmaningarna som Sverige står inför när målet om utsläpp av netto noll växthusgaser till år 2045 ska nås.
   
 • Detta mål kommer att kräva transformativa förändringar med avseende på praktiskt taget alla industriella processer och deras tillhörande produkter och tjänster.
   
 • Vårt fokus ligger på möjligheter och hinder för att minska koldioxidutsläppen längs leverantörskedjorna från råvaruproduktionen till slutprodukter och tjänster.
   
 • I tre industriella fallstudier kommer vi att täcka in försörjningskedjorna byggnader, transportinfrastruktur och transporter. Dessa utvalda försörjningskedjor gör att vi kan fånga in minst 75 procent av Sveriges CO2-utsläpp.
   
 • Vi kommer att analysera och identifiera hur Sverige och svenska företag kan bli framträdande i omställningen med att omvandla samhället och industrier samt tillhandahålla produkter och tjänster med låga koldioxidutsläpp samtidigt som de hanterar marknadsrisker. Detta kommer att göra Sverige till ett viktigt internationellt exempel för andra länder att följa, ur en teknisk, en social och en politisk synvinkel.

Vårt konsortium

Mistra Carbon Exit-konsortiet består av forskare och aktörer från fyra universitet: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH); fyra forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (RFF) och German Institute for Economic Research (DIW) och Centre for European Policy Studies (CEPS), samt över tjugo företag och andra icke-akademiska organisationer.
 
Mistra Carbon Exit är ett fyraårigt forskningsprogram med start 2017 och en budget på totalt 81 miljoner kronor, varav Mistra bidrar med 56 miljoner kronor.

Programmet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Vill ni vara med! 

Är er organisation intresserade att engagerar er i Mistra Carbon Exit? Hör av er