Mistra Carbon Exit
building+crane.jpg

Vår Forskning

Arbetspaket och Fallstudier

 

Övergripande

Mistra Carbon Exit består av fem akademiska arbetspaket och fyra fallstudier. Fallstudierna fokuserar på energi, byggnader, transportinfrastruktur, transporter och lokala arenor. Syftet med fallstudierna är att identifiera konkreta exempel inom varje värdekedja där sedan industrin och akademin tillsammans analyserar och utbyter kunskaper och erfarenheter.


Arbetspaket 1: Identifiering och analys av transformativa scenarier

Syftet med detta arbetspaket är att definiera de övergripande scenarier som kommer att bli utgångspunkten för den övriga forskningen. Vi kommer att studera två typer av scenarier: Externa scenarier - till exempel energipriser- vilka svenska aktörer inte har rådighet över, och interna scenarier som bygger på strategiska beslut fattade av svenska aktörer.

Kontakt: Sonia Yeh, Chalmers tekniska högskola, sonia.yeh@chalmers.se


Arbetspaket 2: Tekniska analyser över försörjningskedjorna

Syftet med detta arbetspaket är att identifiera och beskriva tekniska utvecklingsvägar, från råmaterial till slutprodukt och tjänster, samt analyser av vilka alternativ som finns tillgängliga för att minska koldioxidutsläppen och till vilken kostnad.

Kontakt: Filip Johnsson, Chalmers tekniska högskola, filip.johnsson@chalmers.se


Arbetspaket 3: Förändrade marknadsinstitutioner och attityder

Arbetspaket 3 ska, utifrån ett beteendeperspektiv, studera transformativa vägar mot noll nettoutsläpp. Beteendeförändringar och nya affärsmodeller, ska studeras utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv baserat på bland annat ekonomi, sociologi, psykologi och statsvetenskap. Syftet är att utifrån olika möjliga klimatåtgärder analysera tänkbara beteendeförändringar och responser. Arbetspaket 3 kommer därmed att bidra med viktigt underlag till forskningen om styrmedel i arbetspaket 4.

Kontakt: Magnus Hennlock, IVL Svenska Miljöinstitutet, magnus.hennlock@ivl.se


Arbetspaket 4: Politik och styrning

Det övergripande syftet med detta arbetspaket är att identifiera och analysera klimatpolitiska styrmedel och styrsystem som kan driva utvecklingen mot noll nettoutsläpp. Forskningen kommer att utgå från svenska förhållanden och befintliga politiska instrument och kommer också att omfatta jämförelser mellan olika länder.

Kontakt: Åsa Löfgren, Göteborgs universitet, Asa.Lofgren@economics.gu.se


Arbetspaket 5: Integration och hållbarhetsbedömning

Programmets femte arbetspaket ska syntetisera resultaten av forskningen från arbetspaketen och fallstudierna. Dessutom kommer man att analysera hur en omställning mot noll nettoutsläpp påverkar andra miljöaspekter, där vi använder FN:s globala hållbarhetsmål som metodramverk.

Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, lars.zetterberg@ivl.se


Fallstudie: Byggnader och transportinfrastruktur

Kontakt: Johan Rootzén, Chalmers tekniska högskola, johan.rootzen@chalmers.se

Fallstudie: Transporter

Kontakt: Daniel Johansson, Chalmers tekniska högskola, daniel.johansson@chalmers.se

Fallstudie: Energi

Kontakt: Lisa Göransson, Chalmers tekniska högskola, lisa.goransson@chalmers.se

Fallstudie: Lokala arenor

Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se